Общи условия

Всички търговски условия по договорите с партньори са в сила за онлайн платформата.

Системи за охрана ЕООД запазва правото си за промяна на цените без предизвестие.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА предназначена за Юридически и Физически лица използващи този сайт.

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт. Системи за охрана ЕООД си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия ще бъдат публикувани в сайта.

I. Общи условия
securitysystem-bg.com е онлайн платформа за информация и за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, от името на Системи за охрана ЕООД.
• Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули online от Системи за охрана ЕООД.
• Системи за охрана ЕООД чрез ‘securitysystem-bg.com’ има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока. Съобщението за намаление на цените става с поставяне на новата цена под старата, като последната е задраскана.
Системи за охрана ЕООД чрез ‘securitysystem-bg.com’ се задължава след получаване на заявление от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за др. обстоятелства, относно заявката му.
• Системи за охрана ЕООД не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес ‘securitysystem-bg.com’”.
• Системи за охрана ЕООД не гарантира пълно съответствие на представените на сайта артикули.
• Системи за охрана ЕООД не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната на сайта информация. Възможни са корекции на цените, както и промяна в дизайна на продуктите.
• Публикуваната на сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна. Системи за охрана ЕООД допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност.
• Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС.

II. Права и задължения на страните
1. Системи за охрана ЕООД се задължава:
• да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 7 работни дни;
• да достави в срока, указан в информацията за доставка и плащане на стоки заявената за покупка стока
• гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!) и запечатани от производителя, освен в случаите, в които изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта.
2. Клиентът се задължава:
• да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;
• да плати цената на стоката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки;
• да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки
• да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.
Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка, в срока, оказан в информацията за доставка и плащане на стоки.
Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.
При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Системи за охрана ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:
• доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.
• цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.
• при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката.
При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока Клиентът има право да заяви подмяна на артикул, фигуриращ в първоначалната му поръчка. В този случай е необходимо да заяви желанието си, писмено (по мейл) или устно (по телефон), в срок не по-дълъг от 14 дни.
Клиентът има право в срок не по-дълъг от 14 дни, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне получените артикули на адрес гр.Попово 7800 бул.България 125

 
Разходите по връщане на стоките са за сметка на клиента.


Връщането се допуска при следните условия:
• заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от  Системи за охрана ЕООД електронен адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 14 дни, считано от датата на получаване на поръчката.
• стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от Системи за охрана ЕООД – фактура, касов бон, гаранционна карта (ако е била издадена такава);
• клиентът съгласува с представител на Системи за охрана ЕООД адреса, на който Системи за охрана ЕООД желае да получи обратно стоката;
• съгласно разпоредбите на ЗЗП, Системи за охрана ЕООД възстановява на клиента платената сума в срок до 14 дни от датата, на която клиентът е упражнил правото си на връщане на стоката.
Системи за охрана ЕООД си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

Връщане на платени суми с наложен платеж.
При връщане на суми, платени с наложен платеж е необходимо да има идентичност между поръчващия стоката и връщащия стоката, без значение кой я е получил. Именно поръчващият и връщащият ще получи обратно парите, които е платил с наложен платеж.

III. Лични данни

Системи за охрана ЕООД чрез ‘securitysystem-bg.com полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за регистрация в уеб сайта и покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.
• При спазване на действащото законодателство и, клаузите на настоящите Общи условия и Политиката за Поверителност, Системи за охрана ЕООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.
• Системи за охрана ЕООД чрез ‘securitysystem-bg.com има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на рекламни съобщения, поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: info@securitysystem-bg.com.
• Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Системи за охрана ЕООД чрез ‘securitysystem-bg.com. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с Политиката за Поверителност,  българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

• С извършването на регистрация в securitysystem-bg.com клиентът се съгласява да получава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес, който е въвел при своята регистрация. В случай, че клиентът не желае да получава рекламни съобщение, той може да се откаже от абонамента си чрез специален вграден линк за отписване, съдържащ се във всяко рекламно съобщения.

IV. Разкриване на информацията
Системи за охрана ЕООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
• е получил изричното писмено съгласие на Клиента;
• информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
• Системи за охрана ЕООД е задлъженo да предостави информацията по силата на закона.

V. Отговорност
• Системи за охрана ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Системи за охрана ЕООД не е предвидило и не е било длъжно да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Системи за охрана ЕООД.

VI. Арбитраж
Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към ново възникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Системи за охрана ЕООД съобразно българското законодателство.

VII. Гаранционни условия:
1. Системи за охрана ЕООД дава на своите клиенти с всяка закупена стока с гаранция, в която са упоменати:
• адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената техника;
• гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители;
• гаранционен срок на закупената стока;
2. С изключение на задълженията специално посочени в тази гаранция, Системи за охрана ЕООД не може да бъде отговорна за директни, недиректни, специални, случайни или последващи повреди, независимо дали се базират на договор, вреда в следствие пропуск на длъжностно лице или някоя друга законна теория и дали е предположена възможността за такива повреди.
3. За всички продукти важат гаранционните условия на съответния производител или оторизирани сервизни центрове. В сервизните центрове важат единствено оригиналните гаранционни карти, с които е получена стоката.

VIII. Ограничения за гаранцията
Гаранцията отпада в случай на:
1. Повреди, причина за които е лош транспорт, съхранение или неправилна експлоатация.
2. Опит за ремонт от страна на Клиента и/или друго неупълномощено лице.
3. При използване на некачествени и неоригинални консумативни материали.

IX. Допълнителни условия:
1. Системи за охрана ЕООД не носи отговорност при повреда на стоката, вследствие форсмажорни обстоятелства.
Ако не приемате условията, моля, не използвайте сайта!

X. Използване на „бисквитки“ и интернет маркетинг
Уеб сайтът securitysystem-bg.com ползва „бисквитки“ с цел подобряване обслужването на клиентите и проследяване на техните нужди и предпочитания. „Бисквитките“ се използват и за нуждите на интернет маркетинга, като това позволява показването на рекламни съобщение в уеб пространството пред потребители, които вече са посетили веднъж securitysystem-bg.com. Моля запознайте се с Политиката за използване на „Бисквитките“ тук.